Tại sao mình lại thích Reply 1988 nhiều đến vậy?

Hôm trước, viết bài về Reply 1988, thích ơi là thích bộ phim đó nhưng lúc viết thì lại không gọi tên chính xác được ý trong lòng. Thật là mắc cười! Qua nay mình chứ hay thở lại mỗi lần nghĩ đến những vấn đề nhỏ to ở hiện tại mà mình đã gây ra hoặc đang trải qua. Mình thấy sao mà lòng … Đọc tiếp Tại sao mình lại thích Reply 1988 nhiều đến vậy?

Tại sao mình lại thích Reply 1988 nhiều đến vậy?

Hôm trước, viết bài về Reply 1988, thích ơi là thích bộ phim đó nhưng lúc viết thì lại không gọi tên chính xác được ý trong lòng. Thật là mắc cười! Qua nay mình chứ hay thở lại mỗi lần nghĩ đến những vấn đề nhỏ to ở hiện tại mà mình đã gây ra hoặc đang trải qua. Mình thấy sao mà lòng … Đọc tiếp Tại sao mình lại thích Reply 1988 nhiều đến vậy?